Ivaylo Spasov

www.ivailospasov.eu

Джена – Зависима / DZHENA – ZAVISIMA, 2016

Director – Ivaylo Spasov
DP – Radoslav Georgiev